al het nieuws

al het nieuws
  • overzicht
  • al het nieuws
  • branchenieuws
  • maatschappij
  • ontwikkeling
  • opleiding
  • opvoeding
  • persbericht
  • wetenschap

leestijd: 4 minutes

Samen groeien naar een mooie toekomst

Vianen, 17 maart 2021

Sinds de fusie met Partou zijn we met meer dan 900 vestigingen in het hele land letterlijk in de samenleving aanwezig. Dat brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee, we vervullen een belangrijke maatschappelijke opdracht. In dit maatschappelijke verslag vertellen we daarom graag over onze visie en missie en over onze concrete activiteiten. Over de dieper liggende redenen waarom wij professionele kinderopvang zo van doorslaggevend belang vinden.

De betrokken ruim negenduizend medewerkers van KidsFoundation dragen in belangrijke mate bij aan de inhoud en effectiviteit van kindontwikkeling. Hoe professioneler die vorming en ontwikkeling worden begeleid, hoe positiever de bijdrage van het individuele kind aan onze toekomstige maatschappij. Want goede vroege vorming biedt meer perspectief op betere opleidingsmogelijkheden, gelijkere arbeidskansen en een actief sociaal burgerschap.

Onze strategie

Het veranderende kinderopvangbeleid van de overheid legt steeds meer nadruk op toegankelijkheid, professionaliteit en kwaliteit van de kinderopvang. KidsFoundation anticipeert hierop door voorop te lopen in het verbeteren van de kwaliteit. Dat doen we bijvoorbeeld door mee te werken aan diverse en uiteenlopende onderzoeken over (het stimuleren van) kindontwikkeling door universiteiten en erkende kennisinstituten, door talent aan te trekken, op te leiden en te behouden en door gesprekspartner te zijn voor de politiek door het aandragen van ideeën om het toeslagensysteem te vereenvoudigen en verbeteren.

We anticiperen ook op de toenemende behoefte aan flexibele opvang in een maatschappij waar de economische activiteit steeds meer richting 24/7 gaat, het aantal ZZP-ers die andere werkpatronen volgen enorm groeit en steeds meer gevarieerde gezinssamenstellingen komen, die vragen om maatwerkoplossingen voor kinderopvang,

We signaleren een toenemende aandacht voor sociaal-maatschappelijke thema’s in de kindontwikkeling. zoals diversiteit, inclusiviteit, vitaliteit, duurzaamheid en burgerschapsvorming. En spelen hierop in met aanbod en activiteiten en de begeleiding van kinderen in hun ontwikkeling. Dat doen we in toenemende mate door steeds intensiever samen te werken met het onderwijs en de zorg en die samen te laten komen op één plek; het integrale kindcentrum. Op deze manier ontstaat een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
Daarnaast is er onverminderd aandacht voor gezonde voeding en voldoende beweging.
Dankzij de voortgaande technologische ontwikkelingen komen er gelukkig ook steeds meer data beschikbaar over de behoeften van ouders én kinderen, die ons in staat stelt om ons aanbod steeds gerichter op de vraag af te stemmen.

De impact en gevolgen van COVID-19

Het ontstaan en voortduren van de COVID-19 pandemie heeft een plotselinge en grote invloed (gehad) op mensen en sectoren wereldwijd. Ook op de kinderopvangsector en onze organisatie: onze medewerkers, ouders en kinderen. Gelukkig hebben we ook tijdens deze uitzonderlijke periode vanaf het begin af aan onze maatschappelijke taak kunnen vervullen. Door het bieden van noodopvang voor kinderen van wie in ieder geval één van de ouders een cruciaal beroep vervullen en voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Dankzij de omvang van onze organisatie en de tomeloze inzet van onze betrokken medewerkers hebben wij het afgelopen jaar voor duizenden kinderen noodopvang kunnen verzorgen, ook buiten reguliere openingstijden en ook voor ouders die (nog) geen klant bij ons waren.
En hebben we nauw contact gehouden met kinderen en medewerkers toen zij noodgedwongen thuis zaten/werkten. Bovendien hebben wij een deel van de kosten van de kinderopvang waar geen gebruik van kon worden gemaakt, voor onze rekening genomen. Om ouders tegemoet te komen in deze voor veel mensen economisch barre tijden.

Kijkend naar de toekomst verwachten we niet dat de economie blijft groeien. De gevolgen van de COVID-19 epidemie zijn nog niet te overzien, maar hebben zeer waarschijnlijk invloed op de vraag naar kinderopvang. Ramingen van de gevolgen voor de economie variëren flink en de precieze impact op de kinderopvang is nog niet helder. De kinderopvang is hierbij ook afhankelijk van overheidsingrijpen. De sector is gevoelig voor wijzigingen in het toeslagensysteem. Bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag als antwoord op economische ontwikkelingen hebben zich eerder o.a. vertaald in een zeer sterke afname van de vraag naar kinderopvang. We houden de vinger dan ook voortdurend aan de pols en blijven in nauw contact met de Brancheorganisatie Kinderopvang en de politiek.

Maatschappelijke verantwoording

Dit artikel geeft een globale impressie van de inhoud van ons maatschappelijke verslag. Ons eerste maatschappelijke verslag, dat wij hebben geschreven, omdat wij het als grote speler in de kinderopvang belangrijk vinden om transparant te zijn over onze activiteiten. We reflecteren op behaalde resultaten en proberen dit meetbaar te maken. Alleen zo kunnen we stappen zetten in de uitmuntende uitvoering waar we naar streven. En onze ambitie om de best gewaardeerde kinderopvangaanbieder te zijn waarmaken.

lees meer uit de rubriek al het nieuws

Wat doet de ondernemingsraad binnen Partou?
De meeste organisaties met meer dan 50 medewerkers in dienst...
Kinderdagverblijf Otje verder bij Partou
Weesp, november 2021 Per 1 november 2021 heeft kinderdagverblijf Otje...
‘Ik ben trots dat we met de OR als eenheid optrekken’
“We zijn heel snel één geworden. Daar ben ik trots...
Onderzoek: optimaal beweegpatroon voor kinderen
Hoeveel bewegen kinderen op een dag? Hoeveel uur brengen zij...

lees ook

Kinderdagverblijf Zoete Lieve Gerritje verder bij Partou
Rosmalen, februari 2022 Per 1 april 2022 hoort kinderdagverblijf Lieve...
Door onderzoek kinderopvang verbeteren
Hoe laat je peuters meer bewegen? Zorgt een moestuin ervoor...
Onderzoek OK Gezond!
Samenwerken aan de ontwikkeling van een gezonde leefstijl Een gezonde...
Studenten Sportkunde duiken in Smallsteps-activiteiten
Voor Rick en Jason, studenten hbo Sportkunde bij InHolland in...